Bilim Nedir Sağlık Son Makaleler

CİNSİYET

Tarafından yazılmıştır admin

Cinsiyet, canlı varlık­larda erkeklerle dişileri birbi­rinden ayıran başlıca özellik­tir. En önemli cinsiyet özelli­ği erkeklik bezeleriyle dişilik bezelerindedir. Erkeğin cinsi­yet bezi, erkeklik bezi husyedir. Bu bezler atmık (Sperma) denilen meni hay­vancığını yapar. Dişilik bezi yumurtalık ise yumurta mey­dana getirir. Erkeğin sperması ile dişinin yumurtası döllenin­ce bölünerek çoğalır ve yeni bir canlı ortaya çıkar.

Birçok basit hayvanlar­da erkekle dişi arasındaki fark yalnız cinsiyet bezelerinin de­ğişik oluşundan ibarettir. Ge­lişmiş hayvanlarda ve özellik­le insanda erkekle dişi arasın­da cinsiyet bezlerinden başka cinsiyetle doğrudan doğruya ilgili çeşitli özellikler vardır. Bu özellikler arasında rahat­lıkla görülebilen renk, tüy, ye­le, boynuz, ses ve memedir.

Cinsiyet özellikleri sa­dece vücutla olmaz ruhsal du­rumlar da vardır, özellikle er­kek atak ve savaşçıdır, buna karşı dişi daha sakin ve yavru­larına düşkündür.

Ersellik

Dişilik organı ile er­keklik organının aynı vücutta bulunmasına erselik de­nir. Bu durum basit yapıya sa­hip hayvanlarda görülür. Bun­lar arasında solucanlar en başlıcalarıdır.

Bazı gelişmiş vücuda sa­hip hayvanlarla insanlarda bu durum yok denecek kadar azdır. Ancak, bu özellik insanda birinin gizli kalması şeklinde belirir. Yıllar boyu gazeteler­de okunan haberler önceleri çok kimse üzerinde garip etki yapmış ama giderek, tıp adam­larının yaptığı açıklamalarla etkisini azaltmıştır. Ameliyat­la erkek olan kadınlar ya da kadın olan erkekler konusu hala günümüzde de sözü edil­mektedir. Bu asıl cinsiyet or­ganının gizli kalması sonucu ortaya çıkan ve ameliyatla dü­zelen bir durumdur. Böyle ki­şiler ameliyat sonrası normal cinsel hayatlarını yaşayabilirler. Hatta bunlar arasında ço­cuk sahibi bile olanlar vardır.

Gizli kalmış cinsiyet organları ameliyatla düzeltilebilir

CİNSİYET VE HORMONLAR

Cinsiyet bezlerinin, erkekte erkeklik bezinin, ka­dında yumurtalığın meydana getirip kana verdiği bir takım maddeler bu yolla bütün vücu­da yayılır. Bu yayılma cinsi­yet özelliklerinin oluşumunda büyük rol oynar.

Erkeklik Bezleri Çıkarılırsa Ne Olur

Çeşitli sebepler so­nucu erkeklik bezleri çıkarı­lan insanlarda bazı değişiklik­ler görülür. Bu değişiklikler şöyledir.

Erkeklik bezinin çıkarıl­ması çocukluk çağında yapıl­mışsa, kemiklerin büyümesi devam eder, boy uzar, göğüs daralır, ses ince kalır ve cin­siyet organlarındaki gelişme durur. Osmanlı saraylarında yaşadığı bilinen harem ağalan bunun bir örneğidir.

Erkeklik bezelerinin ile­ri yaşlarda çıkarılması halinde bu tür özellikler görülmez. Çünkü vücut gelişmiştir. Sade­ce erkeklik faaliyeti durur.

Erkeklik bezlerinin aşırı hormon salgılaması cinsiyet organlarının aşırı gelişmesine, vücudun erken kıllanmasına yol açar.

Hormonun insan ruhu üzerindeki etkisi büyüktür. Hormon eksikliğinde en fazla zeka geriliği kendini gösterir. Ayrıca, cinsel istek azalır, göz­lerin ve yüzün ifadesi donuk­laşır, vücutta genel bir çökün­tü göze çarpar. Çünkü hormo­nun gençlik üzerindeki etkisi büyüktür.

Kadındaki yumurtalık hormonu yok olursa rahim küçülür, aybaşı kanaması durur ve vücut yağ bağlar.

CİNSİYET FARKI

Doğacak yavrunun cin­siyeti kromozom adı verilen küçük maddeler tarafından ta­yin edilir. Kromozomlar her hücrenin çekirdeği içinde bu­lunan iplikçiklerdir. Cinsiyet hücreleri olan erkek spermi ile dişi yumurtası içinde de kro­mozom vardır.

Erkeklik bezindeki sperm yumurtalıkta yumurta meydana getirirken bu cinsi­yet hücreleri bölünerek kro­mozom sayısı yarıya iner. Döl­lenmeyle birleşen spermle yu­murtanın kromozomları yine aynı kromozom sayısına ula­şır.

İnsanlarda erkek cinsi­yet hücresi çift cinslidir. Yani çekirdeğinde hem erkeklik hem de dişilik kromozomları vardır. Dişi cinsiyet hücresi olan yumurta tek cinslidir. Erkeklik bezelerinde sperm oluşurken kromozom sayısı­nın yarıya inmesi için olan bölünme sırasında çift çift birbirinin aynı olan kromozom­lar ayrılır.

Yazar Hakkında

admin

%d blogcu bunu beğendi: