Bilim Son Makaleler

ELEMENTLERİN PERİYODİK SINIFLANDIRILMASI

Tarafından yazılmıştır admin

Şekilde, elementleri, temel hal elektron dağılımlarıyla birlikte göstermektedir. yerleşme ilkesine bağla. Periyodik çizelge hid­rojenle başlar ve  alt kabuklar sırayla dolar. Dolmaya başlayan alt kabuğun tipine göre elementler; baş grup elementleri, soy gazlar, geçiş elementleri (veya geçiş metalleri), lantanitler ve aktinitler gibi sınıflara ayrılmıştır. Şekile göre baş grup elementleri 1A dan 7A grubuna kadar olan elementleri içerir ve bu elementlerin hepsinde, en yüksek ana kuantum sayısının s ve p alt kabuk­ları tam olarak dolmamıştır. Helyumu saymazsak, soy gazların hepsinde (8A grubu elementleri) p alt kabuğu tam olarak dolmuştur. (Elektron dağılımları helyum için 1s2, diğer soy gazlar için ise ns2 np6 dır. Burada n en dış kabuğun ana kuantum sayısıdır). Geçiş metalleri 1B deki ve 3B den 8B ye kadar olan elementlerdir. Bunlar ya tam dolmamış ya da iyonlarında tam dolmamış d alt kabuğu taşırlar. (Bu elementlere bazen d bloku geçiş elementleri de denir.) 2B grubu elementleri Zn, Cd ve Hg dır ve bunlar ne baş grup elementi, ne de geçiş metalidir. Lantanitler ve aktinitler f alt kabuklan tam dolu olmadığı için, f -bloğu geçiş elementleri olarak adlandırılırlar.

Bir gruptaki elementlerin elektron dağılımlarını incelediğinde belirgin bir düzende olduğunu görürüz. 1A ve 2A gruplarının elektron dağılımları yukarıdaki şekilde görül­mektedir. 1A grubu (alkali) metallerinin tümünün dış elektron dağılımının benzer olduğunu görebiliriz; bu elementlerden her biri bir soy gaz çekirdeğine ve bir ns1 dış elektron dağılımına sahiptir. Benzer şekilde 2A grubunun alkali toprak metalleri de bir soy gaz çekirdeğine ve bir ns2 dış elektron dağılımına sahiptir. Bir atomun dış elektronları (bu elektronlar aynı zurnanda bağ yapımında görev alırlar) genel­likle değerlik elektronları adını alırlar. Grupların her birindeki elementlerin kimyasal davranışları arasında benzerliklerin olması için değerlik elektronlarının sayısının aynı olması gerekir. Bu gözlem halojenler (7A grubu) için de doğrudur. Halojenlerin dış elektron dağılımları ns2np5 dir ve bu grupta yer alan elementler çok benzer özelliklere sahiptirler. 3A dan 6A ya kadar olan elementlerin özelliklerini tahmin ederken dik­katli olmalıyız. Örneğin, 4A grubundaki elementlerin hepsi aynı elektron dağılımına ns2np4 sahiptir, fakat bu grubun elementlerinin kimyasal özellikleri arasında birçok farklılıklar vardır. Karbon bir ametal, silisyum ve germanyum yan metaldir, kalay ve kurşun ise metaldir.

Soy gazlar da kendi gruplarının içinde benzer davranışlar gösterirler; kripton ve ksenonu hariç tutarsak, bu elementler kimyasal olarak tamamen inerttirler. Bu ele­mentlerin hepsinde ns2np6 alt kabukları tamamen doludur. Bu doluluk elementlerin çok kararlı olmalarını sağlar. Geçiş metallerinin dış elektron dağılımları, grup içeri­sinde daima aynı değildir ve aynı periyot içerisinde bir metalden diğerine geçerken elektron dağılımlarının değişimi, bir düzen göstermez. Bunun nedeni, bu metallerin tümünün tam dolu olmayan d alt kabuklarına sahip olmalarıdır. Lantanit ve aktinit elementleri tam dolu olmayan f alt kabuklarına sahip olmalarından dolayı, periyotta benzer özellik gösteren başka bir seriyi oluştururlar. Elementlerin grupları aşağıda gösterilmektedir.

Yazar Hakkında

admin

%d blogcu bunu beğendi: