Güncel Tarihçe

GÜNEŞ ENERJİSİNİN TARİHÇESİ

Tarafından yazılmıştır admin

İlk insanlar güneşi doğaüstü göre­rek, ona tapınmışlardır. M.Ö. 714 – 671 arasında yaşayan Roma İmparatoru Mu­ma Pompilus döneminde, konik meta­lik kaplarla odaklandırılmış güneş ışın­larına, ateş tanrıçasının kutsal ateşi ola­rak bakılıyordu. M.Ö. 212’de Yunanlı fizikçi  Archimedes (Arşimet), aynalar yardımıyla odakladığı güneş ışınlarıyla, 30 – 40 m uzaklıktan Romalıların gemilerini ya­karak, Sirakuza savunmasının başarıya ulaşmasını sağlamıştır.

A. Kircher ‘in (1601-1680), yakıcı aynalar yöntemini odun yığınlarını tutuşturarak deneysel biçimde kanıtlaması, güneş enerjisi kullanımı için bir başlangıç noktası olmuştur. 18. yüzyılın sonlarına kadar, ya­kıcı ayna ve merceklerle metalleri er­gitmeye dek uzanan pek çok deney ya­pılmıştır. 1774’de Joseph Priestley, civa oksit üzerine odakladığı güneş ışınla­rıyla oksijeni bulgulamıştır. Yakıcı ayna ve mercekler dışında bir uygulama ola­rak, Horace-Benedict de Saussure (1740-1799), ısı kutu­su denilen ilk güneş pişiricisini ortaya çıkarmıştır. 1837’de gerçekleştirilen (Ümit Burnu gezisinde de, John Herschel, güneş pişiricisi ile yemek pi­şirmişti. Çelik endüstrisinin ünlü ismi Sir Henry Bessemer (1813 -1898), de­miri ergitebilmek için güneş fırınını ge­liştirmişti.( Bessemer dönüştürücü)

1870 yılında John Ericsson, güneşli sıcak hava motoru yaparak patentini almıştır. 1872’de Kuzey Şili’de, 4700 m alan kaplayan güneşli damıtma tesisi kurulmuştur. Tesisten, günde 23 m tatlı su elde edilmiştir. Asıl amacı su­dan nitrat mineralleri elde etmek olan bu tesis, nitrat minerali tükeninceye kadar 40 yıl boyunca kullanılmıştır. 19. yüzyılda buhar üretmek için güneş enerjisi kullanımına girişilerek, 1878 yılında Paris’te güneşle çalışan buharlı matbaa makinesi yapılmıştır. 1901 yılın­da Amerika birleşik Devletleri’nde, Güney Pasadena’ da güneşli buhar ma­kinesiyle çalışan bir su pompası tesisi gerçekleştirilmişti. 1902 – 1911 yılları arasında bu tür tesislerin ABD’deki sa­yısı hızla artmıştır. 1913’de Mısır’da, Nil suyunu pompalamak için, kurulu gücü 74 kW (üretilebilir maksimum gücü 44 k\V) olan güneşli pompa tesisi inşa edilmiştir.

ABD’de Massachusetts Institute Technology (MIT)’deki çalışmalar so­nucunda 1949 yılında Dover’de ilk gü­neş evi yapılmıştır. 1953 yılında, Sovyetler Birliği Krzhizhanovsky Güç Enstitüsü’nde buhar üretimini amaçlayan çalışmalar yapılmaktaydı. 1954 yılı ABD’de Bell Telefon Laboratuvarları’nda ilk fotovoltaik güneş pilleri ya­pılmıştır. 1957’ye kadar, ABD’de yük­sek sıcaklık elde etmek için 21 güneş fırını kurulduğu bilinmektedir.

1950’li yıllar, güneş enerjisi kullanı­mının yaygınlaşmaya başladığı yıllar ol­ma özelliğini taşır. ABD, Japonya ve hatta İngiltere’de güneşli su ısıtıcı kul­lanımına girişilmiştir. Akdeniz kuşağında ise, güneşli su ısıtıcı kullanımı Fran­sa ve İtalya’da başlamıştır. Bu dönem­de Fransız Pireneleri’ nde kurulan 1 MW güçlü Mont-Louis Güneş Fırını, gelişmiş ve örnek bir teknolojinin ürü­nüdür. Ancak, kullanıma aktarılan gü­neş enerjisi teknolojisinin, ilk yatırım maliyetlerinin yüksekliğinden ötürü, petrol ve doğalgaz karşısında rekabet olanağını sınırlı olmuştur. 1974 – 1978 döneminde petrol fiyatlarında zincirle­me artışlara davalı yapay enerji buna­lımları, güneş enerjisi çalışmalarına hız kazandırmıştır.

 

Kaynak:
Bilim ve Teknik

 

Yazar Hakkında

admin

%d blogcu bunu beğendi: