Bilim Nedir Son Makaleler

KALORİMETRE

Tarafından yazılmıştır admin

Fiziksel ve kimyasal olaylardaki ısı değişimleri kalorimetreyle ölçülür. Kalorimetre bu amaçla tasarlanmış ve laboratuarlardan kullanılan özel bir kapalı kaptır. Kalorimetre, ısı değişimlerinin ölçülmesidir ve çalışma ilkesini anlamak içini özgül ısı ve ısı kapasitesi kavramlarını bilmemiz gerekir.

Özgül Isı ve Isı Kapasitesi

Özgül ısı (s): bir maddenin 1 gramının sıcaklığını bir derece Celsius yükseltmek için gerekli ısı miktarıdır. Isı kapasitesi (C) ise belirli bir miktardaki maddenin sıcaklığını bir derece Celsius (1°C) yükseltmek için gerekli ısı miktarıdır. Özgül ısı bir şiddet özelliği iken ısı kapasitesi bir kapasite özelliğidir. Isı kapasitesi ile özgül ısı arasındaki bağıntı aşağıdaki gibi verilir.

C = ms

burada m, gram olarak maddenin kütlesi s ise özgül ısıdır.

Eğer bir işlemde maddenin özgül ısısını ve miktarım biliyorsak ∆t kadarlık bir sıcak­lık değişiminde alınan ya da salınan ısı miktarı (q) hesaplanabilir. Isı değişimini hesaplamak için gerekli eşitlikler şöyledir.

q = ms ∆t

q = C ∆t

Burada ∆t sıcaklık değişimidir ve söyle bulunur:

t = tson tilk

q değerinin işareti entalpinin işareti ile aynıdır. Endotermik olaylar için q pozitif, ekzotermik olaylar için negatiftir.

Sabit-Hacim Kalorimetresi

Yanma ısısı, belirli bir miktardaki bileşik için, çelikten yapılmış ve 30 atm oksijenle doldurulmuş sabit hacim kalorimetre bombasında ölçülür. Kapalı kalorimetre bombası, belirli miktardaki suya daldırılır. Örneğin elektrik kullanı­larak ateşlenir ve yanma tepkimesi sonucu açığa çıkan ısı, suyun sıcaklığındaki artış­tan hassas olarak hesaplanır. Yanmasıyla açığa çıkan ısı, su ve kalorimetre bombası tarafından soğurulur. Kalorimetre çevreye ısı veya kütle aktarımı olmayacak şekilde tasarlanmıştır. Dolayısıyla bomba ve suyu içeren sistem yalıtılmış sistem ola­rak adlandırılabilir. İşlem sırasında sisteme ısı giriş çıkışı olmadığından sistemin ısı değişimi sıfır olmalıdır.

 

qsistem   qkal  + qtep

= 0

Burada qkal ve qtep, sırasıyla kalorimetre ve tepkimenin ısı değişimidir. Buna göre,

qtep = – qkal

olur. qkal miktarını hesaplamak için kalorimetrenin kapasitesini (Ckal) ve sıcaklıktaki artışı bilinmelidir.

qkal  Ckal t

Kalorimetrinin Ckal değeri, yanma ısısı tam olarak bilinen bir madde yakılarak bulu­nur, yani kalibre edilir.

Ckal değeri bir defa belirlendikten sonra, diğer bütün maddelerin yanma ısılarını bul­mada kullanılabilir.

Kalorimetre bombasında tepkimeler sabit basınç değil, sabit-hacim koşullarında gerçekleştiği için ısı değişimleri doğrudan entalpi değişimine (∆H) karşı gelmez. ∆H değerlerini bulabilmemiz için düzeltmek gerekir.

Sabit – Basınç Kalorimetrisi

Sabit-basınç kalorimetresi sabit-hacim kalorimetresinden daha basit bir düzenektir ve yanmanın olmadığı tepkimelerin ısı değişimlerinin bulunmasında kullanılır. Kaba bir sabit-basınç kalo­rimetresi iç içe geçmiş iki polistiren kupadan oluşturulabilir. Bu düzenek, asit-baz nötralleşme tepkimeleri gibi çeşitli tepkimelerin ısılarını, çözelti oluşum ısılarını ve seyrelme ısılarını ölçmede kullanılabilir. Basınç sabit olduğundan işlemin ısı değişimi (qtep) entalpi deği­şimine (∆H) eşittir. Sabit hacim kalorimetresinde olduğu gibi, kalorimetre yalıtılmış bir sistem olarak ele alınır ve hesaplamalarda kahve kupalarının küçük olan ısı kapasiteleri ihmal edilir.

Yazar Hakkında

admin

%d blogcu bunu beğendi: