Bilim Nedir Son Makaleler

MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI

Tarafından yazılmıştır admin

Kütlesi olan ve uzayda ver kaplayan her şey madde‘dir ve kimya madde ve maddenin değişimlerini inceleyen bir bilim dalıdır. Tüm maddeler, en azından ilke olarak üç halde bulunabilirler, katı, sıvı ve gaz. Katılar belirli ve kesin şekilleri olan yapılardır. Sıvılar katılardan daha az rijit yapılı olup akışkandır bir ve bulundukları kapların şekillerini alabilirler. Sıvılar gibi gazlar da akışkandır, ama farklı olarak sınırsız genleşebilme özelliğine sahiptirler.

Bir maddenin üç hali, bileşimleri değişmeksizin bir fiziksel halden diğerine dönü­şebilir. Bir katı (örneğin buz) ısıtılarak sıvı (su) oluşturmak üzere erir (Bu dönüşümün olduğu sıcaklık erime noktası olarak adlandırılır). Daha fazla ısıtılması ile sıvı gaz haline dönüşür. (Bu dönüşüm sıvının kaynama noktasında gerçekleşir). Diğer taraftan, gazın soğutulması ile yoğunlaşarak sıvı faza dönüşmesi gerçekleşir. Sıvının soğu­tulması sürdürülürse donarak katı oluşur.

Yukarıdaki resim, suyun üç halini göstermektedir. Suyun sıvı halde, katı haline göre daha sıkı bir molekül istiflenmesine sahip olması, sıvıların genel özelliklerine uymaz ve suya özgüdür.

Saf Maddeler ve Karışımlar

Bir saf madde, belirli ya da sabit bir bileşimi olan ve kendine özgü özellikleri ile ayırt edilebilen maddedir. Örneğin su, gümüş, etanol, sofra tuzu (soydum klorür) ve karbondioksit birer saf maddedir. Saf maddeler bileşim olarak birbirlerinden farklıdır ve görü­nüşleri, kokulan, tatlan ve diğer özellikleri ile birbirlerinden ayırt edilirler. Halen 20 milyondan fazla saf madde bilinmektedir ve liste hızla büyümektedir.

Bir karışım, iki ya da daha fazla saf maddenin bir araya gelmesi ile oluşur ve her bir saf madde kendi özelliğine sahiptir. Hava, alkolsüz içecekler, süt ve çimento bazı örneklerdir. Karışımların sabit bir bileşimi yoktur. Örneğin, farklı kentlerden alınacak hava örneklerinde bile, hava örneği alınan yerin yüksekliği, kirlilik v.b. nedenlerden kaynaklanan bileşim farklılıklarının olması olasıdır.

Karışımlar homojen ya da heterojen olabilirler. Bir kaşık şeker suda çözüldü­ğünde, yeterince karıştırılırsa, karışımın bileşimi çözeltinin her tarafında aynıdır. Bu bir homojen karışımdır.

 

 

Diğer taraftan kum ile demir tozlarının oluşturduğu karı­şımda, kum taneleri ile demir tozlan görünebilir halde ayrı kalırlar . Bu tür karışımlarda bileşim her tarafta aynı değildir ve heterojen karışımlar olarak adlandı­rılırlar. Yağın su içine eklenmesi halinde de. sıvının her tarafı sabit bileşimde olma­dığından, heterojen bir karışım elde edilir.

 

Homojen ya da heterojen bir karşım kolayca oluşturulabilir ve bileşenlerin özellik­lerinde bir değişiklik olmaksızın, fiziksel yöntemlerle saf bileşenlerine tekrar ayrılabilir. Örneğin, şekerin sulu çözeltisi ısıtılıp suyu buharlaştırılarak şeker geri kazanılabilir. Daha sonra su buharı da yoğunlaştırılarak karışımın su bileşeni geri kazanılır. Demir-kum karışımında, kum mıknatıstan etkilenmediğinden, demiri kumdan ayırmak üzere mıknatıs kullanılabilir. Ayırma işleminden sonra, karışımın bileşenleri başlangıçtaki ile aynı bileşim ve özelliklere sahip olacaklardır.

Elementler ve Bileşikler

Saf bir madde element ya da bileşik olabilir. Saf madde kimyasal yöntemlerle daha basit bileşenlerine ayrılamıyorsa bu madde bir element’tir. Halen 115 elementin tanımlanması gerçekleştirilmiştir. (Kitabın ön kapağının iç yüzüne bakınız.)

Kimyacılar elementleri simgelerle göstermek için alfabedeki harfleri kullanırlar. Elementi gösteren simgenin ilk harfi daima büyük yazılır, İkincisi ise büyük yazılmaz. Örneğin Co, kobaltın simgesini gösterirken, CO, karbon monoksiti göstermektedir ve bu bileşik karbon ile oksijen elementlerinden oluşur. Aşağıda çok bilinen bazı elementler gösterilmiştir. Bazı elementlerin simgeleri Latince isimlerinden türetilmiş­tir. Örneğin Au, aurum (altın) dan, Fe ,ferrum (demir) den ve Na, natrium (sodyum) dan türetilmiş olup, bazıları da İngilizce isimlerinin kısaltılmış şekilleridir.

(a) ve (b)’ de Yer Kabuğunda ve insan vücudunda en çok bulunan elementler göste­rilmektedir. Görüldüğü gibi, Yer Kabuğunun yüzde 90 dan fazlasını sadece beş element (oksijen, silisyum, alüminyum, demir ve kalsiyum) oluşturmaktadır. Bu beş element içinden sadece oksijen canlı sistemlerde en çok bulunan elementtir.

(a). Elementlerin doğada kütlece yüzde bulunma miktarları. Örneğin oksijenin bolluğu %45,5 dir. Yani yer kabuğundan alınan 100 g örneğin ortalama 45,5 gramı oksijen elementidir.

(b). İnsan vücudunda bulunan elementlerin kütlece yüzde bollukları

Elementlerin çoğu başka elementlerle etkileşerek bileşikleri oluştururlar. Bir Bile­şik, iki ya da daha çok elementin kimyasal olarak etkileşmesiyle sabit oranlarda birleşip tamamen farklı özellikte ürün oluşmasıyla meydana gelir. Örneğin, hidrojen gazı oksijen gazı ile yanarak suyu oluşturur ve suyun özellikleri çıkış maddeleri olan oksijen ve hidrojenden tamamen farklıdır. Su iki kısım hidrojen ile bir kısım oksijenin birleşmesinden oluşur. Suyun bileşimi Türkiye’deki bir musluktan, Çin’deki Yangtze Irmağından ya da Mars’taki bir buz kapsülünden alınmasına bağlı değildir. Bileşikler, karışımlardan farklı olarak, sadece kimyasal yolla kendisini oluşturan saf bileşenlerine ayrılabilirler

Yazar Hakkında

admin

%d blogcu bunu beğendi: