Bilim Nedir Son Makaleler

MOLEKÜLLER VE İYONLAR

Tarafından yazılmıştır admin

Moleküller ve İyonlar

Tüm elementler arasında, doğada tek başına atomlar halinde bulunan elementler, peri­yodik çizelgede 8A grubundaki altı tane asal gazdır (He, Ne, Ar, Kr, Xe, ve Rn). Bu nedenle, bu elementlere tek atomlu gazlar denir. Oysa maddelerin büyük çoğunluğu atomların bir araya gelmesinden oluşan moleküllerden ya da iyonlardan oluşmuştur.

Moleküller

Molekül, en az iki atomun belli bir düzlemde, kimyasal kuvvetlerle (diğer adıyla kimyasal bağlarla) bir arada tutulduğu atomlar topluluğudur. Bir molekülde tek bir elementin atomları bulunabileceği gibi, iki veya daha çok sayıda elementin atomları sabit oranlar yasasına uygun biçimde belli bir oranda birleşmiş olarak da bulunabilir. Bileşikler tanımları gereği birden çok element içerdiklerine göre, her molekül bileşik olmayabilir. Örneğin, hidrojen gazı saf bir elementtir, ancak iki tane hidrojen atomu içeren moleküllerden oluşur. Su ise, hidrojen ve oksijen içeren moleküler bir bileşiktir ve su molekülünde H atomlarının O atomlarına oranı ikiye birdir. Aynı atomlar gibi, moleküller de elektrik yükü bakımından nötrdür.

H2 olarak gösterilen hidrojen molekülüne diatomik (iki atomlu) molekül denir. Çünkü bu molekül sadece iki atom içerir. Normal olarak iki atomlu moleküller halinde bulunan diğer elementler, azot (N2) oksijen (O2) ve 7A Grubu elementleri olan flor (F2), klor (Cl2), brom (Br2), iyottur (I2). İki atomlu moleküller farklı elementlerin atomlarından da oluşabilir, hidrojen klorür (HCI) ve karbon monoksit (CO) bunlara örnek olarak gösterilebilir.

Moleküllerin büyük çoğunluğu ikiden çok atom içerir; bunlar üç tane oksijen atomundan oluşan ozonda (O3) olduğu gibi aynı elementin atomları olabilir ya da iki veya daha çok sayıda elementin atomlarının birleşmesinden oluşabilir. İkiden çok atom içeren moleküllere poliatomik (çok atomlu) moleküller denir. Su (H2O) ve amonyak (NH3) da, aynı ozon gibi, çok atomlu moleküllerdir.

İyonlar

Pozitif veya negatif yükü olan bir atoma ya da atomlar grubuna iyon denir. Kimyasal tepkime adını verdiğimiz olağan kimyasal değişimlerde, atomun çekirdeğinde bulunan artı yüklü protonların sayısı değişmezken, eksi yüklü elektronlar kaybedilebilir veya kazanılabilir. Nötr bir atomdan bir ya da daha çok sayıda elektronun kaybedilmesi sonucunda pozitif yüklü bir iyon, yani katyon oluşur. Örneğin, sodyum atomu kolay­lıkla bir tane elektron kaybedip sodyum katyonuna, Na+, dönüşür.

Na Atomu          Na+ İyonu

11 proton         11 proton

11 elektron      10 elektron

Diğer taraftan, anyon, elektron sayısındaki artış nedeniyle, yükü eksi olan bir iyondur. Örneğin, klor atomu bir elektron alarak, klorür iyonuna dönüşür. Cl:

  Cl Atomu          Cl İyonu

17 proton         17 proton

17 elektron      18 elektron

Sofra tuzu olarak bilinen sodyum klorüre (NaCl) iyonik bileşik denir. Çünkü katyon ve anyonlardan oluşmuştur.

Atomlar birden fazla elektron kaybedebilir veya kazanabilir. Birden fazla elektronun kaybedilmesi veya kazanılması ile oluşan iyonlara örnekler, Mg2+, Fe3+, S2- N3- Na+ ve Cl dür. Bu iyonlara tek atomlu iyonlar denir, çünkü bunlarda sadece bir atom vardır. Şekil 2.10 da bazı tek atomlu iyonlar ve yükleri görülmektedir. Bir kaç istisna dışında metaller katyonları, ametaller ise anyonları oluştururlar.

Ayrıca, iki veya daha çok sayıda atom birleşerek, pozitif ya da negatif yüklü bir iyon oluşturabilir. OH (hidroksit iyonu), CN (siyanür iyonu) ve NH+4 (amonyum iyonu) gibi poliatomik iyonlar ya da çok atomlu iyonlar, birden çok atom içeren iyonlardır.

 

 

Yazar Hakkında

admin

%d blogcu bunu beğendi: