Nedir Sağlık Son Makaleler

NARKOTİKLER

Tarafından yazılmıştır admin

Hastanın ameliyat edilmesi için bayılmasını ve dolayısı ile hem herhangi bir acı duymamasını, hem de kaslarının gevşemesini sağlayan ilaçların tümüne narkotik adı verilmektedir. Narkotikler yapılarına göre ikiye ayrılır.

Bunlar,

  • Uçucu narkotikler
  • Katı narkotikler’ dir.

Uçucu narkotikler ya gaz ya da sıvı halindedir­ler. Bunlar oksijen karışımı ile verilerek solunum yolu ile narkoz meydana getirir­ler.

Katı narkotikler su­landırılarak va damar ya da makat yolu ile verilirler.

Uçucu – Sıvı Narkotikler

Halen kullanılan üç çeşit uçucu sıvı narkotik vardır:

Eter: Kolayca uçucu hale gelebilen eter hava­dan ağırdır ve yanıcıdır. Eterin oksijenle karışımı­nın kapladığı bir odada pat­lama olabilir. Deri üzerine döküldüğünde derhal bu­harlaşır ve döküldüğü yer­de bir soğukluk duyulur. Hava ve gün ışığı karşı­sında irkiltici maddeler meydana getirdiği için ko­yu renk şişelerde ve siyah kağıtlara sarılarak saklanır. Bir defa ağzı açılan şişenin içinde kalan eter, bir baş­ka narkozda kullanılamaz. Az miktarda verilmesi solunumu uyardığı için çoğun­lukla bayılmış olan kişilere eter koklatılır. Çok yüksek miktarda eter koklat­mak solunum felci meydana getirir. Eterin normal miktarda verilmesi olduk­ça fazla narkoz devresi ya­ratır. Basit şekilde yani damlatma usulü ile kullanıldığı gibi modern aletlerle de kullanılabilir.

Tekniğin gelişmesi sayesinde, hastanın ağrı du­yusu eterle ortadan kaldırı­larak, hem hastayı konuş­turup hem de ameliyat ya­pılabilmektedir.

Kloroform: Eter­den daha az uçucu ve daha çok irkiltici sıvı bir narko­tik olan kloroform, alev­den geçerse ya da gün ışı­ğında kalırsa fosgen adı ve­rilen zehirli gaza dönüşür. Bu bakımdan çok tehlike­lidir. Kloroform bu özelli­ği bakımından ağzı kapalı ve renkli şişelerde saklanır. Solunum merkezlerini şid­detle uyuşturur. Eterle ya­pılan narkoz sırasında solu­num durursa, suni teneffüs­le solunumu yeniden baş­latmak mümkün olabilir ama kloroformla böyle bir işlemin yapılması imkansız denilecek kadar zordur. Kalp kasılmalarının gücünü azalttığı gibi, karaciğeri de zehirleme özelliğindedir. Kloroformun irkiltici etkisi yüzünden ilk verildiği an­da hasta soluğunu tutar. Bu durum fark edilmez ve ilaç verilmeye devam edilir­se ilk soluk almada bol miktarda kloroform kana geçer. Ve bu durum kalbin durmasına sebep olur. Bütün bu sakıncaları yüzünden önceleri çok kullanılan klo­roform bugün artık kulla­nılmaz hale gelmiştir.

Klordetil: Deği­şik özelliğe sahip bir nar­koz maddesidir. Basınçlı şi­şelerde saklanan Klordetil, çok çabuk buharlaştığı için, deri üstüne püskürtüle­rek o kısmın ısısını hızla düşürdüğünden yerel anes­tezi olarak kullanılır. Dam­latma yolu ile narkoz için de kullanmak mümkündür ama narkoz genişliğinin az olması sebebiyle tehlikeli durumların ortaya çıkma­sına yol açar. Yarattığı teh­likelerin başında solunum felci vardır.

Aynı maddenin bir bileşiği olan trilen de daha çok ağrı kesmede kullanıl­maktadır. Narkoz için veril­diği zaman sodyum hidrok­sit ile temasa geçerse aseti­len denilen zehirli bir mad­deye dönüşür.

Uçucu Gaz Narkotikler

Uçucu gaz narko­tikler de, sıvı narkotikler gibi solunum yolu ile etki yapan ancak normal atmos­fer basıncı altında gaz ha­linde bulunan maddelerdir. Sıvı narkotiklerden daha çabuk narkoz meydana ge­tirdikleri gibi narkozdan ayılma süreleri de daha kı­sadır. Bunlar daima oksijenle karışık olarak verilirler.

Azot Protoksit: Güldürücü gaz adı da veri­len azot protoksit az mik­tarda solunumla verilirse hastada gülmeler ve neşeli bir hal ortaya çıkarır. Her­hangi bir irkiltici etkisi ol­madığı gibi narkoz genişli­ği de fazladır. Uyutmadan fazla ağrı kesici özelliğe sa­hiptir. Azot protoksitle tam bir narkoz hali meydana getirmek oldukça zordur. Bu özellikleri bakımından hastaya önceden narkoza hazırlayıcı ilâçlar verilir, hatta narkoz önceden katı narkotiklerle damar yolun­dan verilir ve hasta isteni­len bayılma durumuna ge­tirildikten sonra azot pro­toksit yardımı ile ameliyat sürdürülür.

Siklopropan: Kul­lanılan gaz narkotikler için­de en iyisidir. Herhangi bir irkiltici etkisi olmadığı gibi narkoz genişliği de çok bü­yük olan siklopropan özel­likle göğüs cerrahisinde kul­lanılmaktadır. Ancak bu maddenin en büyük sakın­cası yanıcı ve patlayıcı ol­masıdır. Bu narkotiğin kul­lanılması için özel bir terti­bat alınması gerekir. Sik­lopropan kullanılan ameli­yathaneye girecek dokto­run ve hemşirenin üzerinde naylon eşya bulunmaması gerekir. Çünkü siklopropan naylonun sürtünmesinden meydana gelen elektrikle bile çok çabuk patlayabilir.

Katı Narkotikler

Barbütürat bileşikleri suda eritilerek hastaya da­mar yolu ile verilirse nar­koz meydana getirebilir. Bu sistemle katı narkotik­ler de narkozda kullanıl­maktadır.

Narkozda kullanılan katı narkotiklerin başlıcaları “Eviparsodik ve Kremital sodiktir”. Birer barbütürat bileşiği olan bu narkotik­ler suda eritilerek damar yolu ile hastaya yavaş ya­vaş verilirse istenilen nar­koz elde edilebilir. Ancak bu narkotiklerin, kanın pıh­tılaşmasını geciktirici özel­likleri vardır.

 

Yazar Hakkında

admin

%d blogcu bunu beğendi: