Sağlık Son Makaleler

SELÜLİT

Tarafından yazılmıştır admin

Selülit genellikte kadınların derisinde görülür, özel­likle butla derialtı dokusunun özel bir biçim alması sonucu ortaya çıkar. Alt derinin derin yüzü, içinde damar ve sinir bulunan katılgan bir bağ dokusu ile daha derin tabakalara bağlanır. Yağ dokusunun kalınlaşması bu do­kuya özel bir renk ve düğümlü bir görünüş verir. Katılgan doku bağlarının ameliyatla koparılması acı vermekle birlikte selüliti yok edebi­lir.

Selülit yağla birlikte ortaya çıkar. Selülit bir katılgan doku hastalığı ola­rak da tarif edilebilir. Ka­dın organizmasında erkek organizmasından daha çok katılgan doku bulunması hastalığın kadınlarda görülmesinin başlıca sebeplerin­dendir. Ayrıca yumurtalık­ların bozuk çalışması da selüliti meydana getirir.

Selülit Neden Olur?

Selülit, daha çok vü­cudun zararlı maddeleri yeteri kadar atamaması ve bunun sonucu olarak tok­sinlerin katılgan dokular­da birikmesi sonucu or­taya çıkar.

Birikme sonucu do­ku tabii yumuşaklığını kay­beder ve bunun sonucu ola­rak ta selülit ortaya çıkar.

Selülit güzellik bozu­cu bir hastalık olduğu için hiç vakit geçirilmeden baş­langıcında tedavi edilmeli­dir.

Selüliti meydana ge­tiren çeşitli sebepler arasın­da fazla yemek yemek de vardır. Selülit normalin üstündeki bir kilo artışı ile birlikte ortaya çıkar.

Bazen kötü beslenme sonucu da selülit ortaya çı­kabilir.

Selülit, iç salgı bezle­rinin çalışmasındaki denge­sizlikler, meselâ yumurta­lık çalışmalarındaki denge­sizlikler sonucu da görüle­bilir.

Selüliti meydana ge­tiren diğer sebepler arasın­da fazla oturma, hareketsiz­lik ve havasız yerlerde kal­ma da vardır. Böyle durum­larda dokuların yaşama şartlan azalır.

Tezgahtar ve terzi gi­bi devamlı olarak ayakta ya da oturarak çalışmak zorunda olanlarda da vücutlarının alt kısımlarında ge­nellikle selülit görülür.

Karaciğer yetersizli­ğinin yol açtığı zehirlen­meler, bağırsakların çalış­malarındaki düzensizlikler ve karaciğer ile ilgili çeşit­li hastalıklar da selülitin or­taya çıkmasına sebep olur

Selülit Nerelerde Görülür

Selülit genellikle, en­se ve sırt, az olmakla bir­likte yüzde buna çift çene adı verilir, sıkı korseler giy­mek sonucu kalça ve karında, ayak bileklerinde, ba­caklarda, dizlerde ve kolların üst kısmında kendini gösterir.

Selülit ense ve sırt­ta olduğu zaman baş ağrı­larına yol açar.

Yüzde selülit genellik­le yağ birikmesi sonucu or­taya çıkar.

Kalça ve karında meydana gelen selülit, par­makla dokunulduğu za­man boğum boğum kendi­ni gösterir.

Ayak bileklerinde şişlikler ve morluklar şek­linde görülür.

Bacaklarda, kırmızı morumsu tabakalar halin­de görülür.

Dizlerde ise eklemle­rin üzerinde önemli şişlik­ler şeklinde ortaya çıkar.

Kolların üst kısmın­da içte ve dışta görülebilir.

Nasıl Anlaşılır

Vücutta selülitin var­lığını anlamak için kalçala­rın ve bacakların üst kısmı iki parmak arasına sıkıştırı­lır. Selülit varsa, derinin al­tında pirinç tanesi gibi sert­likler hissedilir, bu arada da acı duyulur ve morluklar belirir. Ancak bu sert taneciklerin, sıkı bir rejim sonucu eritilebilen yağ ta­necikleri ile karıştırılma­ması lâzımdır. Kadınların pek çoğunda bu durum görülebilir. Bunun yaşla il­gisi yoktur, özellikle zayıf­larda sık sık rastlanır.

Kadınların pek çoğu vücutları yağlı olduğu için bunu sebilitle karıştırabilir­ler. Elbiselerinin içine sığ­mayan ya da hareketleri­nin eskisi kadar rahat ol­madığını gören kadın şiş­manladığını sanarak rejim, jimnastik, sauna ve parafin seansları yolu ile zayıfla­maya çalışır. Fakat kilo kaybetmek hücre birikimi denilen bu problemin çö­zümlenmesine yardımcı ol­maz. Sıkı bir rejim yapılsa da zarafet ve güzelliği bo­zan şişkinlikler olduğu gi­bi kalır.

Selülit Nasıl İyileşir, Tedavisi

Selülitin standart ha­le gelmiş bir tedavi şekli yoktur. Hemen her hasta­da kendine has bir selülit şekli görülür.

Selülitin tedavisi be­lirli bir teşhisi zorunlu kı­lar. Bu bakımdan bir dok­tora baş vurularak vereceği tavsiyelere uymak gerekir. Vücudun herhangi bir ye­rinde bu tip şişkinliklere rastlandığı zaman, vakit geçirilmeden doktora baş , vurulmalıdır. Doktorun isteğine göre, kan, idrar ve Mneiaboluzma tahlillerinin yapılmasından sonra tedavi yollarına gidilir. Selülitin ortadan kalkması ile onun meydana getirdiği bir ta­kım ağrılar da yok olur.

Selülit Ve Şişmanlık

Şişmanlıkla selülitin birlikte olduğu durumlar­da doktorun vereceği zayıf­latıcı bir rejim selülitin ge­rilemesini sağlar. Ancak bu rejim doktor kontrolünde yapılmalıdır. Rejimin yanı sıra lokal tedavi ve masaj­lar da önemlidir. Genellik­le şişmanlığın selülitle bü­yük ölçüde bir ilgisi yoktur. Çok zayıf kişiler bile selülite tutulabilirler. Selülit yağla birlikte ortaya çıkar. Genellikle selülit zayıflama tedavisinin dışında ayrı bir usulle iyileştirilir.

Şişman olmayan ki­şilerde selülitin tedavisi, sı­vı maddelerin vücuttan çı­karılmasını ve çekirdekle­rin erimesini kolaylaştıran enjeksiyonlar yolu ile yapı­lır. Selülitte oksijen tedavi­si her fırsatta açık hava­ya çıkmak şekliyle sağla­nabilir.

Tuz Selülite Zararlı Mıdır?

Fazla kilolarda oldu­ğu gibi tuz selülit için de zararlıdır. Yağları eritmek demek, artıkları yakmak, vücutta suyun toplanması­nı önlemek demektir. Do­kularda su toplanmasına yol açtığı için tuzun çok az miktarda kullanılması, hatta tamamen vazgeçil­mesi uygundur.

Midenin düzensiz ça­lışmasını önlemek amacıy­la yemek saatlerinin ayar­lanması, hava yutmamak için lokmaların iyice çiğ­nenmesi dikkat edilecek noktalar arasındadır.

Yemek sırasında az su içilmesine karşılık, ye­mek aralarında bol bol su içmek, maden suları ile ba­ğırsaktan temizlemek fay­dalı sonuçlar verir.

Banyodan sonra bir yün battaniyeye sarılarak bir süre yatılması ve terle­mek vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlar.

Yazar Hakkında

admin

%d blogcu bunu beğendi: