Son Makaleler Tarihçe

SÜMER KLASİK ÇAĞI (M.Ö. 2150- 1960)

Tarafından yazılmıştır admin

I.Uruk (M.Ö. 2150- 2120):

Akkad devletinin zayıflığından istifade eden, güneydeki Uruk kralları, bir süre bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir.

Bu bağımsızlık dönemi tarihçiler tarafından IV. Uruk Çağı olarak adlandırılmıştır. Uruk kralları Mezopotamya üzerinde egemen olmaya çalışmışlar­sa da başarılı olamamışlardır. Otuz yıl güney Mezopotamya’da egemen olan IV. Uruk Krallığı, Gutilerin istilası sonucunda yıkıldı ve Mezopotam­ya’nın tümü Guti yönetimine geçti.

Gutiler Dönemi (M.Ö. 2120- 2030):

M.Ö.2150 yıllarında, Akad İmparatorluğunun çökmesiyle, Mezopo­tamya’yı istila eden Gutiler; IV. Uruk Sülâlesinin M.Ö. 2120’lerde yıkılmasıyla birlikte, Lagaş sitesi hariç tüm bölgeye egemen olmuşlardı. Sümer Kral Listesi’nde Gutilerin ilk kralının ismi verilmemiştir.

Naram-Sin’e ait belgelerde, onun Gutium’a sefer yaptığından söz edilmekteydi. Bu belgelerden Gutium’un Elam’ın batısında Zagroslar’da olduğu anlaşılmaktadır.

Daha sonraki dönemlerde, Akkad tahtını, Gutilerden Elulmeş bir süre ele geçirdi. Akkad kralı Dudu, onu tahttan uzaklaştırarak, yeniden yönetimi Akkadlar ele geçirseler de onu izleyen Şu-Turul zamanında, güneydeki Uruk kentinin isyanı Gutilerin ekmeğine yağ sürmüştür. Bu fırsatı de­ğerlendiren Gutiler Akkadlara son darbeyi indirdiler. Akkad ve IV. Uruk Sülâlesine son vererek Akkadların başkenti Agade başta olmak üzere birçok kenti yağma ettiler.

Mezopotamya farklı dönemlerde, birçok kez değişik kavimler tara­fından istila edildi. Ancak bunların en acıklısı Guti istilâsıdır denilebilir. Bu istilâyı Sümer yazık belgeleri oldukça acıklı bir şekilde tasvir etmektedir:

“Gutiler bütün ülkeyi çekirgeler gibi kaplamışlardı, kimse onlara karşı koyamıyordu. Bütün Sümer’de kara ve deniz nakliyatı durmuştu. Postan yola çıkamıyor, gemici yelkenini açamıyor, balıkçı avlanamıyordu. Bir kuzu yarım sila arpaya değiştiriliyordu”.

Bir Sümer mektubunda da; “Sen tarlanı sürmene bak. Gutiler gelip malını almağa kalkarsa, ben seni korurum”, diyerek, güvenini kaybetmiş birine güven verilmeye çalışılmaktadır88.

Gutilerin, yaklaşık yüzyıllık egemenlik döneminde, sadece Lagaş Si­tesi ayakta kalabilmişti.

I.Lagaş Sülâlesi Dönemi:

Bu sülâle Akkad kralı Şu-Turul zama­nında Urbaba tarafından kurulmuştu. Sülâlenin ikinci kralı Gudea dö­neminde (M.Ö.2164- 2109) saray ve tapınakların inşaatları başta olmak üze­re, imar faaliyetlerinde bir canlılık olduğu görülür. Bu dönem “Lagaş’ın Altm Çağı” olarak kabul edilmektedir.

II.Lagaş Sülâlesinin son Ensisi Namnahani dönemimde, Uruk ken­tinden Utuhengal adlı bir Sumerli ayaklanmış ve güneydeki kentleri ele geçirerek, bağımsızlığım ilan etmiştir. Utuhengal daha sonra kuzeye bir sefer yaparak, Gutileri Mezopotamya’ dan çıkardı.

Ona ait bir belgede, Muru yöresinde Gutilerle yaptığı bir “Dağların ejderi Gutileri yendiğini ve başkanları Triganı tutsak ettiğini belirtmektedir fakat Utuhengal’in kuzeydeki bu mücadelelerini fırsat bilen Ur kenti valisi olan kardeşi Ur-Nammu Lagaş’ı ele geçirdi. Daha sonra Utuhengal’i bertaraf ederek III. Ur Sülâlesini kurdu.

Ur-Nammu’yla başlayan ve Sami kökenli İsin-Larsa krallıklarına kadar süren dönem; Sümer tarihinin “Yeni Sümer Devleti ya da Sümer Rönesansı” olarak adlandırılmaktadır.

Yazar Hakkında

admin

%d blogcu bunu beğendi: