Güncel Sağlık

VARİS HASTALIĞI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Tarafından yazılmıştır admin

Varis hastalığı bacaklarda ortaya çıkan bir da­mar hastalığıdır. Damar hastalıklarının tanı ve tedavisi damar cerrahları tarafından yapılır. Avrupa ve ABD’de damar cerrahisi kalp cerrahisinden tümüyle ayrı bir uzmanlık alanıdır. Varis hastalı­ğından bahsetmeden önce, vücuttaki kan dolaşı­mını anlamamız gerekir.

Bacaklarda Dolaşım Nasıldır?

Bacağa kırmızı temiz kan atar damarlarla gelir mavi kirli kan kalbe toplar damarlarla döner

 

 

Kalp, akciğerden gelen temizlenmiş kanı atar damarlarla vücudun her köşesine pompalayarak yollar. Dokular tarafından kullanılan kan toplar damarlar tarafından tekrar kalbe döner. Toplar damarlarda kirli kanın aşağıdan yukarıya doğru ve yerçekimi etkisinin de üstesinden gelerek ve arkada bir pompa da olmaksızın akabilmesinin iki temel nedeni vardır. Bunlardan birinci ve en önemli neden toplar damarlar içinde çok özel bir kapakçık sistemi olması ve ikincisi de toplar da­marların etrafındaki yoğun kas kitlesidir. Bacak kaslarının her kasılışı esnasında toplar damarlar üstünde bir bası oluşur ve kan biraz yukarı itilerek bir üstte­ki sağlam kapakçık seviyesin­de takılıp geri akamaz. Basit anlatımla toplar damarların arkasındaki itici güç kaslar ve bu itici gücün yeterli olmasını sağlayan en önemli faktör de toplar damarların içindeki sağlam ve kanın geri kaçması­nı engelleyen kapakçıklardır.

 

 

Kapakçıklar kanın aşağıya kaçmasını engeller

Bacaktaki Toplar Ve Atar Damarların Hastalıkları Nelerdir?

Atar ve toplar damarları etkileyen hastalıklar birbirinden çok farklıdır. Damar sertliği (ateroskleroz) atar damarları tutar ve daralmaya ya da tı­kanmaya neden olur. Atar damarlardaki darlık ve­ya tıkanıklık kalp krizi, inme, böbrek yetmezliği veya ayakta kangren gibi çok ciddi hastalıklara yol açabilir. Damar sertliği toplar damarları yani venleri etkilemez. Varis hastalığının kalp krizi, in­me veya ayak kesilmesi olarak bilinen amputasyonlarla hiçbir ilgisi yoktur.

Kapakçıkların fonksiyonun bozulması sonucu kan aşağıya kaçar ve yüzeyel toplar damarlar genişleyerek varis oluşur

Varisin Tedavisi Nasıl Yapılır?

Varisin tedavisi varisin derecesine, tipine, has­tanın şikayetine, isteğine ve ultrason bulgularına bağlı olarak ciddi değişiklikler gösterir. Hastanın tedaviden beklentisi, elde ne tip teknolojilerin ol­duğu, ekibin deneyimi, girişimi yapacak kişinin ul­trason deneyimi gibi faktörler tedavinin başarısı­nı belirleyen çok önemli faktörlerdir. Aşağıda bahsedilen yöntemlerin birinin veya birkaçının be­raber seçilmesi tecrübeli bir ekibin tüm verileri hastayla çok açık olarak tartışmasıyla gerçekleşmelidir. Her hastaya uyabilecek tek bir yöntem yoktur.

Varis Çorabı

Çorap kullanarak mevcut varislerin ortadan kaldırılması mümkün de­ğildir ancak devamlı ve uygun çorap kullanımıyla hastadaki varislerin daha kötü hal alması büyük öl­çüde engellenebilmektedir. Eğer hasta devamlı varis çorabı kullanamaya­caksa, mevcut varisler­den kozmetik açıdan ta­mamen kurtulmak istiyorsa veya varislere bağlı ayak yarası gibi komplikasyonlar gelişmişse aşağı­da bahsedilen girişimlerden birinin seçimine gidi­lebilir.

Cerrahi Tedavi :

Açık Cerrahi

Yüzeyel toplar damarların açık cerrahiyle çıka­rılması çok uzun yıllardır kullanılan ve “stripping” olarak bilinen bir yöntemdir. Kasıkta ve bacakta birkaç yerde kesiler yapılarak toplar damar içine “stripper” denilen bir tel sokulur ve tüm yüzeyel toplar damar bir uçtan diğer uca çekilerek çıkarı­lır. Çekme sırasında yan dallarının kopması sonu­cu oluşacak kanamayı önlemek için biz tüm baca­ğa özel bir basınç balonu uygulayarak işlem sıra­sında oluşacak kanamaları önlüyoruz. Son yıllar­da geliştirilen ve aşağıda bahsedilen yöntemlerin kullanım alanı arttığı için açık cerrahiye sadece % 5-10 vakada gerek kalmaktadır. Açık cerrahi özel­likle yüzeyel toplar damarın çok geniş ve kıvrımlı olan hastalarda aşağıdaki yöntemlerin uygun ol­madığı vakalarda tercih edilmektedir.

Kapalı Cerrahi

Lazer Ve Radyofrekans Yöntemleri

Son 7-8 yılda geliştirilen bu yöntemlerin pren­sibi özel kateterlerin milimetrik bir kesiyle veya hiç kesi yapılmadan direkt ponksiyonla ana yüze­yel toplar damarın içine sokularak kurutulması esasına dayanır. Kateterin ucu girişim esnasında ultrason kullanarak belli bir pozisyona getirilir ve daha sonra radyofrekans veya lazer enerjisi veri­lerek kateterin yavaş yavaş geri çekilmesi sırasın­da ana yüzeyel topla damarın tıkanması veya ku­ruması sağlanır. Hangi yöntemin seçileceğini has­tanın beklentileri, varise ait bazı özellikler ve dok­torun tecrübesi belirler. Bu modern tekniklerle yüzeyel toplar damar sökülüp atılmaz ve kendi yatağında yani yerinde bırakılmak suretiyle kapatı­lır. Bu sayede kanın kasıktan aşağıya doğru geri kaçarak akması durur ve dolayısıyla varisten kay­naklanan rahatsızlıklar ortadan kalkar. Klasik açık cerrahiye göre kozmetik sonuçları daha iyi­dir. Hastanın hastaneye yatmasına gerek kalmaz ve ertesi gün hasta normal yaşamına döner. Son zamanlarda yayınlanan çalışmalarda 5 yıllık so­nuçlarının açık cerrahi kadar iyi olduğu gösteril­miştir

Skleroterapi

Bu tedavinin esası varislerin içine enjektörle ufak miktarlarda damarları kurutan ilaç verilerek toplar damarlarda reaksiyona ve tıkanmaya neden olmaktır. Hasta seçimi özellikle planlama çok önemlidir. Bir çok hastada tedavi planının birden fazla seansa bölünmesi gerekir. Tedavi seansları arasında bacakların en az 2-3 hafta süresince bandajlanması gerekmektedir. Kurutulan venlerin üzerindeki deride renk değişikliği ortaya çıkması nadir değildir. Bu renk değişikliği hastaların memnuniyetsizliğine neden olur ve kaybolması çok uzun zaman alabilir.

Skleroterapi’nin bir diğer kullanım alanı ak­rep damarlarıdır. Bunların tedavisi kimi zaman ana yüzeyel toplar damar yetersizliğiyle de bera­berse nüks kaçınılmazdır. Bu nedenle detaylı bir damar ultrasonuyla kişinin toplar damar haritası­nın çıkartılması ve bunun sonucuna göre gereken olgularda kapakçıkları yetersiz hale gelmiş dama­rın da kurutulması bir zorunluluk arz eder.

Deri Üzeri Lazer Tedavisi

Çok ufak deri içi akrep venlerinin tedavisinde iyi sonuç verebilir. Deri lazeri damar ultrasonu ya­pılmadan uygulanmamalıdır. Akrep damarları bu­lunan hastaların bazılarında dışarıdan görünme­yen yüzeyel toplar damarlarda varis hastalığı var­dır ve sadece deri lazeri uygulanması iyi sonuç vermeyecektir. Eğer akrep venlerinin altında bü­yük besleyici damarlar varsa ki bunlar ultrasonla görülebilir, lazer tedavisinden önce bunlara sklerozan madde enjeksiyonu tedavideki başarı oranı­nı arttıracaktır. Deri lazeri sırasında kullanılan özel deri soğutma sistemleri işlemin ağrısız geç­mesini sağlayarak deride ortaya çıkacak komplikasyonları da azaltır.

 

KAYNAK:
Sadettin Karacagil, Varis Hastalığı
Bilim ve Teknik/ M.Mahir Özmen
* Şekil ve Resimler Doç Dr Sadettin Karacagil’in özel izni ile kulla­nılan Bilim Teknik Dergisinden alıntıdır.

Yazar Hakkında

admin

%d blogcu bunu beğendi: