Güncel Nedir Sağlık

VARİS NEDİR? NASIL OLUŞUR?

Tarafından yazılmıştır admin

Varis Nedir?

Bacaktaki yüzeyel toplar da­marların genişleyerek kıvrıntılı büküntülü hal alması ve hoş olmayan bir görüntü oluşturarak deri altında görülür vaziyete gelmesidir. Bunun nedeni de yüzeyel toplar damarların için­de bulunan kapakçıkların bozul­ması sonucu kirli kanın yukarı kalbe doğru akacağına aşağı doğru kaçmaya başlaması ve bu ters akımlar nedeniyle de yüzeyel damarlardaki basıncın artıp damarların genişlemesidir.

Varis damarları genellikle bacağın iç kısmında veya baldı­rın arkasında görülürler. Kimi zaman ufak ve mavi-mor damar genişlemeleri şek­linde ve kimi zamansa adeta bir parmak kalınlığı­na varacak şekilde olabilir varisler. Bu damarlar yukarıda bahsedildiği gibi basınç artmaya devam ettiği müddetçe daha da genişlerler ve iyice şiş ve kıvrımlı vaziyete gelirler.

Varislerin Görüntüleri Farklı Mıdır ?

Varis hastalığı temelde bacaktaki iki yüzeyel toplar damar sisteminde görülmektedir. Bunlar­dan biri bacağın iç kısmında diğeri diz arkasında baldırdadır.

Her iki yüzeyel damarın bir ana dalı, yan dal­ları ve yan dalların deri içinde bağlantılı olduğu kılcal damarlar vardır. Varis hastalığı yüzeyel top­lar damarların tüm veya bir bölümünü tutabilir. Gözle görünen varis damarlarının arkasında han­gi damarların etkilendiğini bilmek tedavi planı açısından en önemli noktadır. Bunun içinde dup­lex ultrasonun doğru teknikle yapılarak yorumlan­ması çok önemlidir. Dışarıdan gözle görünen bir varisin nedeni olan ve gözle görünmeyen damar­ların varisi ancak ultrasonla belirlenir.

Deri içinde görünen genişlemiş kılcal damarla­ra akrep damarları denir. Bu akrep damarlarının altında gözle görünmeyen damarlarda varis olabi­lir. Bu hastalarda sadece akrep venlerinin tedavi­si iyi sonuç vermez. Deri altında görünen 2-4 mm ufak varislere retiküler varis ve bundan daha bü­yük olanlara da yan dal varisleri denir. Ana dal va­risleri ise diz altı veya üstünde çok genişlemiş ka­barık damarlar olarak görünürler. Her hastada görünüş ve altta yatan neden farklı olabilir.

Kimler Varis Hastalığına Yakalanır?

Dünyada bir çok ülkede şu ana kadar bir çok araştırma yapılmış olmasına rağmen, sonuçlar bir­birinden farklı çıkmıştır. Dolayısıyla bu konuda cevaplanmamış bir çok soru vardır. Batı ülkelerin­de kadınların yaklaşık yüzde 20 ile 30’unda varis hastalığı vardır. Kadınlarda daha sıklıkla görülür.Varis hastalığının görülmesi yaş­la artmaktadır. İrsiyet varis hastalı­ğının ortaya çıkmasında önemli bir unsur gibi görünmektedir fakat bi­limsel veriler bu konuda yeterli değildir. Ayakta durmayı gerektiren meslek guruplarında ve çocuk sahi­bi kadınlarda daha fazla görülmek­tedir.

Varislerin Ortaya Çıkma Nedenleri Nelerdir?

Çok önemle vurgulanması gere­ken bir diğer konu bacak varisleri­nin temelde iki değişik senaryo ile karşımıza çıkabildiğinin bilinmesi­dir. Bu bağlamda varisleri “primer” yani birincil ve “sekonder” yani ikincil varisler olarak iki baş­lık altında değerlendirmemiz gerekmektedir. Bi­rincil ya da basit varisler yüzeyel toplar damarla­rın kapakçıklarındaki yetersizlik sonucunda olu­şurlar ve derin toplar damar kapakları tamamen normal durumdadır. İkinci olarak tanımladığımız varislere “komplike” varisler de diyebiliriz. Hasta­da öncelikle tıpta “derin ven trombozu” ve halk arasında “flebit” denilen pıhtılaşma sonucu derin toplar damarlar tıkanır. Toplar damar içindeki pıhtıların tedavi esnasındaki erime sürecinde, ma­alesef bu damarların içindeki kapakçıklar bozulur ve hastaların yaklaşık % 30-40’ında kalıcı “derin toplar damar yetmezliği” oluşur. Bunun sonucun­da da bacak toplar damar sistemindeki akış den­gesi tam tersine dönmüş olacaktır. Yani yukarı­dan aşağıya ve derin toplar damarlardan yüzeyel sisteme doğru yeni bir akım dinamiği oluşacak ve bu yükü kaldıramayan yüzeyel toplar damar siste­minde de “ikincil” varisler oluşacaktır. Bir varis hastası ile karşılaşıldığında tecrübeli ellerde yapı­lan bir damar ultrasonu ile o kişinin tüm toplar damar haritasının çıkarılması ve varis tipinin tam ve net ayırımının yapılması mümkün olmaktadır. Her iki varis tipinin tedavileri birbirinden ciddi farklılıklar gösterir ve ikincil varislere sahip bir ki­şiye yapılacak yanlış girişimler çok fena sonuçlar doğurabilmektedir .

Varisler Ne Şikayete Neden Olur?

Varisi olan bir çok hastanın temel sorun kozmetiktir, yani hoşa gitmeyen görüntülerdir. Salt kozmetik şikayete yol açan varislerin son derece başarılı tedavisi zamanımızda mümkündür.

Diğer şikayet nedenleri özellikle akşama doğ­ru ortaya çıkan bacaklarda dolgunluk hissi ve yan­malardır. Bazı hastalarda özellikle çok ayakta ka­lındığı zaman ayak bilekleri civarında akşama doğru artan şişme olabilir.

Sadece çok az hastada varisler bacakta bilek civarında renk değişikliklerine ve zor iyileşen yara açılmasına neden olabilir. Zamanımızda varislere bağlı yara açılmış olgularda da son derece yüz güldürücü tedaviler mevcuttur. Ancak bu duru­mun tedavisi ciddi emek ve sabır gerektiren ol­dukça uzun süreli bir süreçtir. Temel amaç varise bağlı bu tip geç problemlerin oluşumunu engelle­meye yönelik olmalıdır.

Varisin Tanısı Nasıl Konur?

Klinik tanısı basittir fakat tedavisinin planlanması için tecrübeli ellerde damar ultrasonu yapılması mutlak gerekir. Damar ultrasonu kapak yet­mezliklerini ve hangi toplar damarların yetmez ol­duğunu gösterir. Böylece tedavi için hangi yönte­min uygun olacağına güvenilir bir şekilde karar verilebilir. Aşağıda bahsedilecek yeni tedavi yön­temleri sadece ameliyat öncesi değil ameliyat sı­rasında da ultrason uygulanmasını gerekli kılmak­tadır.

 

KAYNAK:

Sadettin Karacagil, Varis Hastalığı

Bilim ve Teknik/M.Mahir Özmen

Yazar Hakkında

admin

%d blogcu bunu beğendi: